What you must know when people criticize you

在开始我们今天的话题之前,我想首先问大家一个问题:当你遭受指责和批评时,你会选择怎么做呢? zài kāi shǐ wǒ men jīn tiān de huà tí zhī qián,wǒ xiǎnɡ shǒu xiān wèn dà jiā yí ɡè wèn tí:dānɡ nǐ zāo … Continue reading What you must know when people criticize you