Why do Chinese people take wedding photos before the wedding?

记得2014年结婚的时候,我跟老公一起去拍婚纱照,期间,老公用我的手机拍了一张照片后就顺手发给了一个俄罗斯的朋友,她当时马上就回复我说:你今天举办婚礼呀?恭喜恭喜! jì de 2014 nián jié hūn de shí hou,wǒ gēn lǎo gōng yì qǐ qù pāi hūn shā zhào,qī jiān, lǎo gōng yòng wǒ de … Continue reading Why do Chinese people take wedding photos before the wedding?