“You should not do that!”

记得几年前我一个美国朋友刚来中国的时候,常常会因为一些日常现象苦恼。一次她坐火车去旅游,对面坐着一个妈妈,带着一个孩子,孩子吃完东西之后就随手把垃圾扔在了地上, 她看了非常生气,用英文直言:“不可以乱扔垃圾!”。 jì dé jǐ nián qián wǒ yí gè měi guó péng you gāng lái zhōng guó de shí hou,cháng cháng huì yīn wèi … Continue reading “You should not do that!”